Splošna pravila za sodelovanje v nagradni igri N1 Slovenija

Slovenija 16. Jun 202205:00 > 11:06 0 komentarjev
N1 Slo Telemah 1920x1080px 2telefona
N1

Pravila za sodelovanje v nagradni igri na Facebooku in Instagramu

Pravila za sodelovanje v nagradni igri na Facebooku:

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “N1 SLOVENIJA: Facebook” (v nadaljevanju nagradna igra) je Adria News, spletni portali d.o.o, Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljubljana, izdajatelj spletnega portala n1info.si (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov https://n1info.si/

Nagradna igra poteka od 16. 6. 2022 od 10.00 do 23. 6. 2022 do 23.59. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, pri čemer nagradna igra ni na kakršenkoli način sponzorirana ali promovirana s strani družbenega omrežja Facebook, prav tako z družbenim omrežjem Facebook ni povezana. Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja, spletnega portala www.n1info.si. Nagradna igra poteka na uradni Facebook strani N1 Slovenija, ki je dostopna na spletni povezavi: https://www.facebook.com/n1slovenija/

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so starejši od 15 let, pri čemer morajo nagrajenci stari med 15 in 18 let ob prevzemu nagrade priložiti podpisano dovoljenje staršev ali skrbnikov za sodelovanje v nagradni igri,

– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in

– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Mladoletne osebe v nagradni igri lahko sodelujejo le s soglasjem oziroma odobritvijo staršev/skrbnikov.

Sklenitev naročniškega razmerja s Telemachom oz. kakršenkoli drug nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre) ter zaposleni v podjetjih Telemach d.o.o., Formitas d.o.o. in AM Komunikacije d.o.o. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi pravili nagradne igre (v nadaljevanju: pravila), ki so objavljeni na spletni strani https://n1info.si/ in se nahajajo v fizični obliki na vpogled na sedežu organizatorja – Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljubljana.

3. Način sodelovanja

Uporabniki Facebooka, ki želijo sodelovati v nagradni igri, morajo v komentarju objave, ki jo bo na svojem Facebook profilu objavil N1 Slovenija dne 16. 6. 2022 ob 10.00, narediti sledeče:

– objaviti komentar pod objavo nagradne igre na Facebook strani N1 Slovenija https://www.facebook.com/n1slovenija/, v katerem bo odgovoril na nagradno vprašanje: Kdaj je N1 Slovenija začel z delom?

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje večkrat.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrade

Nagradni sklad obsega naslednjo nagrado:

– 1x telefon Samsung Galaxy A53 5G v vrednosti 469,00 EUR

Nagrade niso izplačljive v denarju, so nezamenljive in neprenosljive. Nagrado je mogoče prevzeti oz. unovčiti v roku 6 mesecev od dneva žrebanja. Nagrajenec lahko odkloni prevzem nagrade. Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni s komentarjem pod objavo nagradne igre na časovnici Facebook strani N1 Slovenija. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko) v zasebnem sporočilu na Facebook strani N1 Slovenija. Nagrado prevzame po dogovoru z organizatorjem.

Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti

do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator lahko objavi njihov ime in priimek na spletnih mestih: https://www.facebook.com/n1slovenija in https://n1info.si/.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje Facebook strani N1 Slovenija in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

– nedelovanje Facebook strani N1 Slovenija, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,

– izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine

Plačilo akontacije dohodnine za prejete nagrade je obveznost organizatorja te nagradne igre, predmet akontacije dohodnine je telefon Samsung Galaxy A53 5G v vrednosti 469,00 EUR z DDV. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

7. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator pridobi osebne podatke in za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev obdeluje njegove osebne podatke, kot so ime in priimek, e-naslov ipd.

Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo en mesec, o nagrajencih pa pet let. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s tem pa bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: [email protected].

Posameznik dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani https://n1info.si/ ter vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih ima udeleženec. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov N1 Slovenija na [email protected].

8. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani N1 Slovenija. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov [email protected]. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 14. 6. 2022

Pravila za sodelovanje v nagradni igri na Instagramu:

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “N1 SLOVENIJA: Instagram” (v nadaljevanju nagradna igra) je Adria News, spletni portali d.o.o, Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljubljana, izdajatelj spletnega portala n1info.si (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov https://n1info.si/

Nagradna igra poteka od 16. 6. 20212 od 10.00 do 23. 6. 2022 do 23.59. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Instagram, pri čemer nagradna igra ni na kakršenkoli način sponzorirana ali promovirana s strani družbenega omrežja Instagram, prav tako z družbenim omrežjem Instagram ni povezana. Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja, spletnega portala www.n1info.si. Nagradna igra poteka na uradnem Instagram profilu N1 Slovenija, ki je dostopen na spletni povezavi: https://www.instagram.com/n1slovenija/

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so starejši od 15 let, pri čemer morajo nagrajenci stari med 15 in 18 let ob prevzemu nagrade priložiti podpisano dovoljenje staršev ali skrbnikov za sodelovanje v nagradni igri,

– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in

– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Instagram.

Mladoletne osebe v nagradni igri lahko sodelujejo le s soglasjem oziroma odobritvijo staršev/skrbnikov.

Sklenitev naročniškega razmerja s Telemachom oz. kakršenkoli drug nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre) ter zaposleni v podjetjih Telemach d.o.o., Formitas d.o.o. in AM Komunikacije d.o.o. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi pravili nagradne igre (v nadaljevanju: pravila), ki so objavljeni na spletni strani https://n1info.si/ in se nahajajo v fizični obliki na vpogled na sedežu organizatorja – Bleiwesova cesta 30, 1000 Ljubljana.

3. Način sodelovanja

Uporabniki Instagrama, ki želijo sodelovati v nagradni igri, ki jo bo na svojem Instagram profilu objavil N1 Slovenija dne 16. 6. 2022 ob 10.00, narediti sledeče:

– slediti Instagram profilu @n1slovenija: https://www.instagram.com/n1slovenija/

– objaviti komentar pod objavo nagradne igre na Instagram strani N1 Slovenija https://www.instagram.com/n1slovenija/, v katerem bo odgovoril na nagradno vprašanje: Kdaj je N1 Slovenija začel z delom?

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje večkrat.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrade

Nagradni sklad obsega naslednjo nagrado:

– 1x Samsung Galaxy A22 5G, v vrednosti 249,90 € z DDV,

Nagrade niso izplačljive v denarju, so nezamenljive in neprenosljive. Nagrado je mogoče prevzeti oz. unovčiti v roku 6 mesecev od dneva žrebanja. Nagrajenec lahko odkloni prevzem nagrade. Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni s komentarjem pod objavo nagradne igre na uradnem Instagram profilu N1 Slovenija. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne

podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko) v zasebnem sporočilu na uradnjem Instagram profilu N1 Slovenija.

Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator lahko objavi njihov ime in priimek na spletnih mestih: https://www.instagram.com/n1slovenija/ in https://n1info.si/ .

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje Instagram profila N1 Slovenija in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

– nedelovanje Instagram profila N1 Slovenija, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,

– izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine

Plačilo akontacije dohodnine za prejete nagrade je obveznost organizatorja te nagradne igre, predmet akontacije dohodnine je pametna ura Samsung Galaxy A22 5G, v vrednosti 249,90 € z DDV. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

7. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator pridobi osebne podatke in za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev obdeluje njegove osebne podatke, kot so ime in priimek, e-naslov ipd.

Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo en mesec, o nagrajencih pa pet let. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s tem pa bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: [email protected].

Posameznik dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani https://n1info.si/ ter vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih ima udeleženec. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov N1 Slovenija na [email protected].

8. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram profilu N1 Slovenija. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov [email protected]. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 14. 6. 2022

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!