Računsko sodišče ugotovilo, da je občina Kozje pri poslovanju kršila predpise

Slovenija 01. Mar 202414:21 1 komentar
denar, evro
Foto: PROFIMEDIA

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Kozje v letu 2022 ter ji izreklo negativno mnenje, ker ni poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili v več primerih. Občini je podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Odzivnega poročila ni zahtevalo, ker je občina že sprejela popravljalne ukrepe, kjer je bilo mogoče.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Kozje v letu 2022 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodajo nepremičnega premoženja in oddajo prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje ter druga področja poslovanja (ustanovitev zasebnega zavoda in upravljanje javnih športnih objektov in površin za šport).

Računsko sodišče je med drugim ugotovilo, da je županja občinskemu svetu prepozno poročala o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2022 in da poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kozje v obdobju januar-junij 2022 ni bilo popolno. Občina ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, ni zagotovila evidentiranja preobremenitev proračuna oz. ni vzpostavila evidence prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, prav tako ni zagotovila notranje revizije poslovanja za leto 2022.

Pri preverjanju evidence nepremičnega premoženja občine je ugotovilo, da ni vsebovala vseh podatkov. Županja med drugim za vodenje postopka javnega zbiranja ponudb ni imenovala komisije, temveč je njeno delo opravljala uslužbenka občinske uprave.

Revizija poslovanja je med drugim še razkrila, da je občina Prostovoljnemu gasilskemu društvu Lesično-Pilštanj-Zagorje zagotovila sredstva za odplačilo obveznosti iz kreditne pogodbe v znesku 30.800 evrov, kar po mnenju računskega sodišča pomeni, da gre za zadolžitev občine, ne da bi za to pridobila soglasje ministrstva za finance.

S sprejetjem odloka o ustanovitvi zavoda za razvoj občine je občina ustanovila Zavod za razvoj Občine Kozje, za kar po navedbah sodišča ni imela podlage v javnofinančnih predpisih, saj pred sklenitvijo pogodbe za upravljanje Večnamenskega centra Kozje in športnega parka ni izvedla preverjanja cen na trgu, s čimer bi dokazala, da je spoštovala načelo gospodarnosti.

Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje