Računsko sodišče ZZZS izreklo mnenje s pridržkom

Slovenija 23. Nov 202318:34 0 komentarjev
ZZZS
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Foto: Borut Živulovič/BOBO)

Računsko sodišče je ZZZS izdalo mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja za leto 2022, saj zavod ni odločal o pravici zavarovanih oseb do skupinske obnovitvene rehabilitacije v upravnem postopku, temveč je pristojnost za odločanje prenesel na organizatorje skupinske obnovitvene rehabilitacije. Sprejel je tudi nepopolna vsebinska in finančna poročila organizatorjev obnovitvene rehabilitacije, kar ni bilo v skladu s sklenjenimi pogodbami z izvajalci.

Računsko sodišče je izvedlo revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2022.

O računovodskih izkazih so zavodu izdali pozitivno mnenje, o pravilnosti poslovanja pa mnenje s pridržkom. V ZZZS menijo, da ugotovitve pričajo o njihovem urejenem in transparentnem poslovanju.

Kot so sporočili z računskega sodišča, so mnenje s pridržkom izdali, ker zavod ni odločal o pravici zavarovanih oseb do skupinske obnovitvene rehabilitacije v upravnem postopku, temveč je pristojnost za odločanje prenesel na organizatorje skupinske obnovitvene rehabilitacije. Ob tem pri izbiri izvajalca skupinske obnovitvene rehabilitacije za otroke s celiakijo ni upošteval meril, določenih v razpisni dokumentaciji, kar je vplivalo na izbiro izvajalcev. Sprejel je tudi nepopolna vsebinska in finančna poročila organizatorjev obnovitvene rehabilitacije, kar ni bilo v skladu s sklenjenimi pogodbami z izvajalci.

ZZZS v končnem obračunu za leto 2022 nekaterih zdravstvenih storitev ni obračunal v skladu z merili ter ni preveril, ali so vsi projekti zaključeni in upravičeni do sredstev za terciar.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je zavod izdajal odločbe o priznanju pravice do povračila stroškov specialističnega in bolnišničnega zdravljenja ter nabave medicinskih pripomočkov in zdravil v tujini več kot dva meseca po prejemu vlog. Zavod je izplačeval tudi ostala povračila stroškov opravljenih zdravstvenih storitev in nabavljenih medicinskih pripomočkov v Sloveniji, ki niso temeljila na izdani odločbi v upravnem postopku in so bila izplačana pred izdajo obvestila o povračilu stroškov.

Pri izbiri dobaviteljev blaga zavod ni ravnal v skladu s predpisi o javnem naročanju v vrednosti najmanj 128.942 evrov. Zavod ni ravnal v skladu z zakonom, ker je v aktu o sistemizaciji delovnih mest opredelil odstopanja pri razporeditvi javnih uslužbencev na delovna mesta, za katera nimajo zahtevane strokovne izobrazbe, javnega uslužbenca je ob premestitvi uvrstil v previsok plačni razred in ni zagotovil dveh odstotkov sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti.

ZZZS je tudi izplačal odpravnino ob upokojitvi v nasprotju z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in odpravnino ob prenehanju pogodbe za določen čas ter solidarnostno pomoč v nasprotju z zakonom.

Zavod je nepravilnosti odpravil med revizijo, zato računsko sodišče odzivnega poročila ni zahtevalo.

Cilj revizije je bil tudi izrek mnenja o računovodskih izkazih zavoda za leto 2022, razen dela terjatev do zavezancev za neplačane prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje in z njimi povezanih neplačanih prihodkov ter nerazporejenih plačil dajatev, za katere je evidence vodila Finančna uprava RS.

Računsko sodišče je o računovodskih izkazih zavoda za leto 2022 izreklo pozitivno mnenje, ker meni, da revidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnično in pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda ter prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke zavoda.

V ZZZS z zadovoljstvom ugotavljajo, da niso bili pozvani k predložitvi odzivnega poročila za izvedbo popravljalnih ukrepov, “kar priča o skrbnem in dobrem sodelovanju ZZZS med izvedbo revizije računskega sodišča ter o urejenem in transparentnem poslovanju ZZZS”, so zapisali.

“Veseli nas, da je računsko sodišče tudi letos že več kot 20 let zapored podalo pozitivno mnenje na računovodske izkaze ZZZS. Prav tako dolgo ZZZS tudi ni prejel negativnega mnenja na pravilnost poslovanja, mnenje s pridržkom pa je tudi letos po naši oceni podano le za ugotovljene manjše nepravilnosti, ki so zanemarljive z vidika obsežnosti in zahtevnosti poslovanja ZZZS, ki je v revidiranem letu 2022 odgovorno razpolagal s skoraj štirimi milijardami evrov prihodkov,” so še sporočili iz ZZZS.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Bodi prvi, ki bo pustil komentar!