Dopolnilno zavarovanje: kdaj plačam zadnjo položnico in kaj nato sledi?

Slovenija 20. Nov 202305:09 14 komentarjev
zdravstvo, reševalci, urgenca
Foto: Žiga Živulović/BOBO

Z novim letom bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kot smo ga poznali doslej, preoblikovano v obvezni zdravstveni prispevek. Pojasnjujemo, kaj spremembe v praksi pomenijo za zavarovance.

1. januarja 2024 bo začel veljati zakon, s katerim se dopolnilno zdravstveno zavarovanje spreminja v obvezni prispevek. Znesek bo enak za vse – 35 evrov. Pojasnjujemo, kaj spremembe v praksi pomenijo za zavarovance.

Kdaj bo zakon začel veljati?

Zakon se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2024. To pomeni, da bo zadnje plačilo ‘starega’ dopolnilnega zavarovanja za december letos.

Koliko bo zavarovanje stalo po novem?

Pavšalni obvezni zdravstveni prispevek (OZP) se bo plačeval v enotnem fiksnem znesku 35 evrov. V zakonu je zapisano, da ga bodo uskladili enkrat letno (1. marca), pri čemer bodo upoštevali rast povprečne bruto plače v Sloveniji v preteklem letu, znesek bo določil minister za zdravje.

V skladu s prehodnimi določbami zakona se v letu 2024 prispevek ne bo zvišal, prva uskladitev bo 1. marca 2025.

Dopolnilnega zavarovanja novembra in decembra ne nameravam več plačevati. Ali bo to vplivalo na višino premije za obvezni zdravstveni prispevek?

Do začetka uporabe novega zakona še vedno velja zakonodaja, po kateri zavarovanec, ki preneha plačevati dopolnilno zavarovanje, ostane brez polnega kritja zdravstvenih storitev in mora zanje doplačevati. Več o tem lahko preberete v članku Kaj se zgodi, če se odrečete dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju.

Ker je v zakonu določen fiksni znesek premije 35 evrov, neplačevanje zdajšnjega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja do 31. 12. 2023 ne bo vplivalo na višino novega prispevka po 1. januarju 2024.

Zdravniška halja
Foto: Denis Sadiković/N1

Ali bo novi prispevek obvezen za vse, tudi za tiste, ki niso plačevali dopolnilnega zavarovanja?

Da. Z zakonom je določeno, da novi OZP nadomešča zdajšnje premije dopolnilnega zavarovanja in se prenaša v obvezno zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da bo novi OZP obvezen (tudi) za vse zavarovance, ki so doslej doplačevali za storitve. Pri tem ne bo več možnosti izbire, tako kot doslej v sistemu dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, pojasnjujejo na finančni upravi (Furs).

Tisti, ki doslej niso bili dopolnilno zavarovani, bodo tako po novem za zdravstveno zavarovanje plačevali 35 evrov na mesec več. Po ocenah je prebivalcev, ki niso dopolnilno zavarovani, okrog pet odstotkov.

V skladu z zakonom se novi OZP za posameznega zavarovanca pobira v istem postopku ter na isti način, kot se zanj pobirajo ostali prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje. Obveznost za izračun in plačilo novega OZP za posameznega zavarovanca nastane sočasno z nastankom obveznosti za izračun in plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Kaj se bo zgodilo, če novega prispevka ne bom plačal ali bom zamudil s plačilom?

Trenutno velja, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če prekinete plačevanje, začne znova veljati šele tri mesece po ponovni sklenitvi, čeprav v tem času plačujete premijo.

Kako bo to urejeno pri novem OZP, še ni dokončno odločeno. To bo namreč uredil zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva, ki ga pripravlja ministrstvo za zdravje in bo moral začeti veljati 1. januarja 2024. V trenutnem osnutku tega zakona je predvideno, da ko znesek neplačanega dolga doseže 8 % povprečne plače v Sloveniji za preteklo leto (trenutno je to 161,91 evra), se zadržijo pravice, razen za nekatere skupine, kjer osebe nimajo vpliva na plačilo OZP. Med njimi so upokojenci in zaposleni (saj jim OZP odvede Zpiz oziroma delodajalec, več o tem spodaj). V tem primeru bo iz zavarovanja pokrito samo nujno zdravljenje. Ker pa je zakon trenutno v fazi usklajevanja, tudi končna rešitev še ni določena, pravijo na ministrstvu za zdravje.

Če novega obveznega zdravstvenega prispevka ne bo redno plačeval samostojni zavezanec za plačilo tega prispevka (npr. samostojni podjetnik, kmet, samostojni poklici, osebe brez rednih prihodkov, ki niso socialno ogrožene …), se mu bodo zadržale pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja z izjemo nujnih storitev, in sicer na način, kot se že danes na podlagi veljavne zakonodaje samostojnim zavezancem zadržijo pravice, pravijo na zavodu za zdravstveno zavarovanje. Več o tem je zapisano na njihovi spletni strani.

Ali bom tudi novi prispevek plačeval s s položnico?

Za večino zavarovancev se s spremembo ukinja mesečno plačevanje položnic in vzpostavlja avtomatiziran sistem. Tisti, od kogar dobivate dohodek (plačo, pokojnino), bo po spremembi od tega odvedel 35 evrov prispevka.

Prek položnic oziroma direktnega nakazila bodo novi prispevek plačevali samozaposleni, brezposelni, ki niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje in jim ta ne krije prispevkov, ter denimo študenti, ki pavzirajo. Podrobneje o tem spodaj.

položnica, dopolnilno zavarovanje
Foto: N1

Mi bodo novi prispevek trgali od plače?

Da. Zaposlenim bo novi prispevek v višini 35 evrov delodajalec odvedel od bruto plače.

Zaradi uvedbe novega OZP so bili dopolnjeni vsi obrazci za obračun prispevkov (REK, OPSV), na podlagi katerih prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje pobira Furs.

Za zaposlene zavarovance bo novi OZP (prvič pri izplačilu plače za januar 2024) obračunal, odtegnil in plačal njegov (glavni) delodajalec, na obrazcu REK-O, ki ga bo predložil Fursu najpozneje na dan izplačila plače. Novi OZP po tem obračunu pa bo delodajalec moral plačati hkrati z ostalimi obveznimi prispevki (v petih dneh po izplačilu).

Mi bodo novi prispevek trgali od pokojnine?

Da. Če ste upokojenec, ki je doslej premijo eni od treh zavarovalnic plačeval sam, na primer s položnico ali trajnikom, bo po novem premijo za vas poravnal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz), vaša izplačana pokojnina pa bo za 35 evrov nižja.

Tudi upokojenci, ki doslej niso imeli urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bodo po novem prejeli za 35 evrov nižjo pokojnino.

Zpiz že zdaj poravnava premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri treh zavarovalnicah za več kot 210.000 oseb. Za te praktičnih sprememb ne bo, le Zpiz bo mesečno 35 evrov namesto eni od treh zavarovalnic odvedel ZZZS in ob tem Fursu predložil obrazec REK-1b.

Kako bo novi prispevek vplival na dohodnino?

Zakon, ki ukinja dopolnilno zavarovanje, je v osnovi predvidel, da bo OZP zniževal osnovo za dohodnino, kar pomeni, da bi bili bogati na boljšem kot revni. Anomalijo nameravajo pristojni popraviti. Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva, ki so ga pripravili na ministrstvu za zdravje in je sicer še v usklajevanju, predvideva, da se OZP ne bi štel za odbitno postavko oziroma za davčno priznan odhodek pri določanju davčne osnove za dohodnino. Ve o tem preberite v članku Obvezni zdravstveni prispevek naj vendarle ne bi zniževal osnove za dohodnino.

Kako bo s plačevanjem OZP za s. p.?

Za zavarovance, ki so samostojni zavezanci za prispevke, bo novi OZP obračunan na OPSV-obrazcu, ki ga morajo samozaposleni predložiti Fursu najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, plačati pa do 20. v mesecu za pretekli mesec. Prvič bo obračunan pri prispevkih za januar 2024. V primeru zamude pri plačilu novega OZP veljajo enaka pravila, kot veljajo glede zamude pri plačilu ostalih obveznih prispevkov, torej se zavezancu za čas zamude obračunajo predpisane zamudne obresti.

Nekateri prebivalci tudi zdajšnje obvezno zdravstveno zavarovanje v višini malo več kot 30 evrov plačujejo sami direktno ZZZS, prek položnice oziroma z nakazilom. To so brezposelni, ki niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje in jim ta ne krije prispevkov, ter denimo študenti, ki pavzirajo. Kakšna bo sprememba zanje?

Ti zavarovanci bodo po 1. januarju 2024 poleg prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje plačali tudi obvezni zdravstveni prispevek (OZP) v višini 35 evrov. Poleg prispevka, ki trenutno znaša 30,16 evra, bodo plačali še 35 evrov OZP, skupaj torej 65,16 evra. Na obračunu bosta prikazana oba prispevka. Znesek bo mogoče plačati prek elektronskega računa, trajnika ali položnice, ki jo bo izdal ZZZS, torej enako kot doslej.

Sem prejemnik denarne socialne pomoči, vojni veteran, zapornik … Kako bo po novem krito moje zdravstveno zavarovanje?

Osebe, ki imajo po vojnih zakonih (žrtve vojnega nasilja, vojni veterani in vojni invalidi) pravico do plačila OZP iz proračuna in so hkrati tudi zaposlene, bodo pred prvim obračunom morale svojega delodajalca o tem statusu obvestiti z dokazilom (odločba ali potrdilo). To bo za delodajalca informacija, da ima zaposleni veteran OZP že plačan iz drugih virov in da mu prispevka zanj ni treba trgati od plače.

Prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki so doslej imeli plačano dopolnilno zdravstveno zavarovanje iz proračuna, bo tudi OZP kril proračun. Če prejemajo dohodek (plačo ali pokojnino), morajo izplačevalca (delodajalca ali Zpiz) obvestiti, da imajo OZP plačan od države.

Državni proračun krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje še za nekatere druge skupine: pripornike, zapornike, paciente na obveznem psihiatričnem zdravljenju ter obveznem zdravljenju odvisnosti od alkohola in drog. V teh primerih bo tudi novi prispevek kril proračun.

Sem brezposeln, prijavljen pri zavodu za zaposlovanje in dobivam nadomestilo za brezposelnost. Kdo bo zame plačal novi prispevek?

Prispevke za brezposelne osebe, ki prejemajo nadomestilo, obračuna in odvede zavod za zaposlovanje. Tudi za novi prispevek bo tako.

Kdo bo plačeval novi prispevek za otroke in mlade?

Zdravstvene storitve za otroke, učence in študente do 26. leta, ki se redno šolajo, v celoti plača obvezno zdravstveno zavarovanje. Prav tako krije tudi storitve za otroke in mladostnike z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov. Novega prispevka te skupine ne bodo plačevale.

Ali bo sprememba vplivala na moje pravice?

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je pojasnila, da se bomo morali v prihodnosti odločiti, kako bomo redefinirali košarico pravic. Poiskati bo treba pravo razmerje med posameznimi sklopi storitev, ki jih v košarici želimo imeti, je poudarila.

Na naše vprašanje, do kdaj lahko zagotovijo, da bodo za plačnike novega obveznega prispevka veljale iste pravice kot doslej za plačnike obveznega in dopolnilnega zavarovanja, so na ministrstvu za zdravje odgovorili: “Navedena vsebina se bo usklajevala v prihodnjem letu in bo predmet usklajevanja z vsemi deležniki, saj je ključno, da v tem segmentu dosežemo družbeni konsenz.”

Zbrani prispevki sicer predvidoma ne bodo zadoščali za kritje vseh stroškov. V zakon je vključena proračunska varovalka, za prihodnje leto v višini do 240 milijonov evrov. Največ toliko denarja bo predvidoma iz proračuna prenakazanega v zdravstveno blagajno.

Ali bodo tisti, ki so dopolnilno zavarovanje pri eni od treh zavarovalnic plačali za celo leto vnaprej, dobili povrnjeno preplačilo?

Da. Sprejeti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 20. členu določa, da imajo zavarovalnice na podlagi zavarovalnih pogodb pravico izterjati zapadle neplačane premije za obdobja, za katera so zagotavljale zavarovalno kritje, in dolžnost zavarovancem vrniti tiste plačane dele premij, ki se nanašajo na zavarovalno kritje za zavarovalno obdobje po datumu začetka uporabe tega zakona (1. 1. 2024), v roku 60 dni.

Zavarovalnice prilagajajo informacijsko-tehnološke rešitve novim zahtevam in bodo zagotovile, da bodo vračila na podlagi zahtevka zavarovanca in posredovanih ustreznih podatkov izvedena skladno z zakonom.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih FacebookInstagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.