Nepravilnosti pri poslovanju JAK: plačila potovanj, neutemeljene nagrade …

Slovenija 12. Dec 202310:27 > 16:29 7 komentarjev
knjige in denar
Foto. PROFIMEDIA

Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja Javne agencije za knjigo (JAK) v letih 2020 in 2021 ugotovilo več nepravilnosti, zato ji je izreklo negativno mnenje. Nepravilnosti zadevajo sredstva v višini najmanj 97.000 evrov. Med neupravičeno porabo denarja je pot predsednice sveta agencije v Berlin, previsoka izplačila dodatkov in nagrad ter izbira izvajalcev brez javnih naročil. Še več kot 60.000 evrov namenskih sredstev naj bi na agenciji neupravičeno porabili za zadeve, ki niso bile del programov oziroma projektov.

Javna agencija za knjigo (JAK) je za poslovanje v letih 2020 in 2021 dobila negativno mnenje računskega sodišča. Med revizijo poslovanja so namreč na računskem sodišču ugotovili, da so na agenciji v več primerih poslovali neskladno s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili.

V povzetku revizijskega poročila računsko sodišče navaja 15 odkritih nepravilnosti, ki zadevajo 100.000 evrov sredstev. Kaj vse je odkrilo?

Med najvišjimi zneski, pri porabi katerih je računsko sodišče ugotovilo nepravilnosti, je izplačevanje nagrad članom strokovnih komisij. V letih 2020 in 2021 so namreč člani na svoje osebne bančne račune skupaj dobili 40.844 evrov nagrad, ne da bi JAK prej od njih pridobila pisna poročila o opravljenem delu in strokovna mnenja o prijavljenih kulturnih programih in projektih. Brez pravne podlage je agencija članom komisij izplačevala tudi potne stroške. Članom sveta agencije je sejnine obračunavala in izplačevala nepravočasno.

Prav tako je revizija pokazala nepravilnosti pri izvedbi postopkov oddaje naročil za nabavo osnovnih sredstev in storitev v vrednosti najmanj 33.371 evrov. Za storitve, za katere ni dokazila, da bi bile izvedene, je JAK v omenjenem obdobju skupaj plačala 8.100 evrov. V tem času je tudi sklenila pogodbo za pravne storitve, za katere je že imela sklenjeno pogodbo z drugim izvajalcem, pri čemer so neupravičeni stroški znašali 5.533 evrov. Pred izvedbo več storitev JAK ni imela sklenjenih pogodb oziroma jim ni izdala naročilnic pred izvedbo storitev v skupni vrednosti 5.783 evrov. Še 2.000 evrov je JAK porabila za sofinanciranje promocijskega filma mimo javnega razpisa za izbor programa oziroma projekta s področja knjige.

Predsednici sveta potovanje v Berlin, zaposlenim hladilnik

Računsko sodišče je ugotovilo tudi več nepravilnosti pri izplačilih uslužbencem agencije. Med njimi je plačilo stroškov letalskega prevoza, namestitve in prehrane v Berlinu predsednici sveta agencije, za kar JAK ni imela pravne podlage. Dvema javnima uslužbencema je JAK izplačala 279 evrov previsok dodatek za delovno dobo, pri izračunu dodatka za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela pri štirih uslužbencih ni uporabila pravilne osnove za izračun dodatka.

Računsko sodišče
Foto: Petar Peric/BOBO

Trem javnim uslužbencem je obračunala in izplačala previsoke stroške prevoza na delo in z dela v skupnem znesku 138 evrov. Prav tako pa je JAK za plačilo hladilnika in kavnega aparata v skupni vrednosti 551 evrov uporabila službeno kreditno kartico, česar ji notranji akti niso omogočali.

Poleg omenjenih nepravilnosti je računsko sodišče še ugotovilo, da JAK več plačil ni izvedla v predpisanih rokih, za več dodatnih del pa ni sklenila aneksov k pogodbi, s katerimi bi prevzela obveznost za neupravičeno zamudo rokov. Zato za dokončanje del ni zaračunala pogodbene kazni. Pri načrtovanju oziroma pred investicijo ni izdala dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Na JAK so danes za Slovensko tiskovno agencijo (STA) zapisali, da so že v času izvajanja revizije računskega sodišča sledili večini priporočil računskega sodišča, če je bilo to mogoče, zahtevani popravljalni ukrepi, ki še niso bili izvedeni, pa bodo izvedeni ustrezno. Dodali so, da direktor JAK pri marsikaterem ukrepu ne deluje samostojno, saj je za izvajanje določenih aktivnosti odvisen od sveta agencije, ki med drugim sprejema splošne akte JAK, ki urejajo njeno poslovanje, in financerja.

V razpisih in pozivih, ki jih JAK objavlja v letu 2023, so že sledili priporočilom računskega sodišča. Ob tem so še zapisali, da se Jak ves čas sooča s kadrovsko stisko, zato so primorani najemati zunanje strokovne službe.

Dodeljevanje sredstev za sofinanciranje subjektivno

Računsko sodišče je pregledalo tudi izvajanje nalog s področja knjige in ocenilo, da je bila JAK pri tem delno uspešna. Največ nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo pri dodeljevanju sredstev za sofinancirane izdaje knjig, saj da je bil agencija v razpisih in pri odločitvah večkrat netransparentna, odločitve komisije pa subjektivne.

Kot o razpisih za sofinanciranje računsko sodišče piše v reviziji, več pogojev in kriterijev ni bilo jasnih, preverljivih in merljivih. Med pogoji za prijavo so bili tudi taki, ki so jih lahko prijavitelji izpolnili šele po prejemu javnih sredstev. JAK ob tem v razpisih ni razložila niti pogojev za ocenjevanje prejetih vlog, pri prejetih vlogah pa ni ovrednotila, ali dosegajo vnaprej določene kriterije. S tem je enemu izmed prijaviteljev omogočila sofinanciranje, čeprav praga zanj ni dosegal.

Knjiga
Foto: PROFIMEDIA

Največ nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo pri dodeljevanju sredstev za sofinancirane izdaje knjig, češ da je bil JAK v razpisih in pri odločitvah večkrat netransparenten, odločitve komisije pa subjektivne.

Agencija ni bila transparentna niti pri končnih odločitvah in dodeljevanju sredstev za sofinancirane izdaje knjig, saj v razpisih ni utemeljila števila sofinanciranih knjig, ponekod pa niti višine za to namenjenih sredstev. Prav tako iz razpisov ni jasno, katere stroške ob izdaji knjige bo oziroma je agencija sofinancirala kot upravičene, niti kakšni so izhodiščni izračuni za dodeljevanje sredstev. “Slednje zmanjšuje objektivnost pri ocenjevanju zahtev iz posameznega kriterija,” piše v reviziji računskega sodišča.

Revizija je pokazala tudi navzkrižje interesov članov strokovnih komisij, saj so nagrade za delo članov strokovnih in delovnih komisij direktorji agencije določali na podlagi njihove subjektivne ocene. To predstavlja tveganje za negospodarno ravnanje, ugotavlja računsko sodišče.

JAK je zadovoljivo načrtovala in dosegala cilje za izvajanje nalog s področja knjige, a hkrati v svojih dokumentih ni določila načina izvedbe nacionalne raziskave bralnih in nakupovalnih navad na področju knjige ter kazalnikov za merjenje dosega večje zaposljivosti v zasebnem sektorju v kulturi. Poleg tega ni dovolj jasno opredelila ukrepov in aktivnosti za načrtovano nacionalno promocijsko kampanjo za promocijo branja, nakupovanja in posedovanja knjig. Prav tako v letih 2020 in  2021 med načrtovanjem ni opredelila dodatnih aktivnosti za merjenje dosega želenih rezultatov med izvedbo projekta Slovenije kot častne gostje na sejmu v Frankfurtu leta 2023.

Še več kot 60.000 evrov za neupravičene stroške?

Nepravilnosti je računsko sodišče odkrilo tudi v letnih poročilih, saj agencija ni poročala o finančni realizaciji posamezne aktivnosti v določenem letu. Kljub zadovoljivemu načrtovanju namenske porabe sredstev ni v vseh primerih uspešno spremljala pogodbenih obveznosti, v primeru odstopanj pa ni v vseh primerih ravnala skladno s pogodbenimi možnostmi oziroma dolžnostmi. V letnih poročilih 2020 in 2021 ni poročala niti o finančni realizaciji aktivnosti v okviru že omenjenega projekta Frankfurt 2023. Niti ni opredelila nadzora nad porabo namenskih sredstev.

Po oceni računskega sodišča je tako plačala 63.010 evrov za stroške, ki se niso nanašali na programe oziroma projekte, sprejete v sofinanciranje, oziroma iz dokazil ni izhajalo, da se nanašajo na upravičene stroške teh programov oziroma projektov.

Enemu od prejemnikov je nakazala celotna pogodbena sredstva, kljub temu da ni izkazal za 8.708 evrov stroškov, poleg tega pa mu je izplačala za 16.680 evrov preveč glede na pogodbeno določen delež sofinanciranja upravičenih stroškov.

JAK je izvrševala tudi plačila, ne da bi prejemniki predložili vsa zahtevana dokazila, od dveh prijaviteljev pa kljub neizpolnjevanju pogojev ni zahtevala vračila denarja oziroma ni odstopila od pogodbe. Eden od teh prijaviteljev je agenciji posredoval neresnične podatke o izvedbi njegovega programa.

Računsko sodišče je od agencije zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati odpravo nepravilnosti in nesmotrnosti, in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje