Zaplet pri delu predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav

Slovenija 24. Nov 202315:30 2 komentarja
Zavarovalnica TRiglav
DDD

Združenje svetov delavcev opozarja, da Zavarovalnica Triglav kljub pritrditvi sodišča ne omogoča delovanja enega od treh predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu zavarovalnice.

Slednja je, kot kaže sklep sodišča, trdila, da predstavnik ni izpolnjeval pogojev po zakonu in internih aktih. Sodišče je imenovanje vpisalo v register.

Svet delavcev Zavarovalnice Triglav je julija letos kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu imenoval Aleša Košička, Janjo Strmljan Čevnja in Vinka Letnarja. Medtem ko sta prva dva delo kot nadzornika že začela, pa zavarovalnica za Letnarja ni predlagala vpisa imenovanja v sodni register, zato je to na Letnarjev predlog storil notar. Sodišče je oktobra vpis v register izvedlo, zavarovalnica je vložila ugovor in predlagala zavrnitev vpisa, a je sodišče to zavrnilo, kaže dokumentacija, ki jo je danes medijem posredovalo Združenje svetov delavcev Slovenije.

Združenje opozarja, da Letnar na seje nadzornega sveta doslej ni bil vabljen, prav tako ni prejel vabila in gradiva za naslednjo sejo 29. novembra. Nadzorni svet in uprava zavarovalnice po navedbah združenja namreč menita, da je njegovo imenovanje nično.

A je Okrožno sodišče v Ljubljani presodilo, da imenovanje ni bilo nično. Kot kaže sklep sodišče iz 8. novembra, ki so ga posredovali iz združenja, je zavarovalnica trdila, da Letnar ni bil imenoval skladno z zakonodajo, statutom zavarovalnice, njeno politiko ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov uprave in nadzornega sveta ter dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Med drugim je navajala, da morajo kandidati izpolnjevati pogoje iz omenjene politike ocenjevanja in biti v nominacijskem postopku ocenjeni kot usposobljeni in primerni. Politika določa, da usposobljenost in primernost kandidata ocenjuje komisija nadzornega sveta za imenovanja in prejemke.

Sodišče je presodilo, da sta politika ocenjevanja in dogovor o sodelovanju delavcev pri upravljanju interna akta zavarovalnice, in ne prisilna predpisa, prav tako ta dva akta ne določata, da je svet delavcev vezan na oceno omenjene komisije nadzornega sveta.

V skladu z zakonom je izvolitev predstavnika delavcev v nadzornem svetu v avtonomni pristojnosti sveta delavcev in ni odvisna od tega, ali bo v internih aktih delodajalca določena komisija delodajalca dala oceno primernosti in usposobljenosti kandidata, niti ni v zakonu predpisano, da je izvolitev kandidata, ki od interne komisije delodajalca ni predhodno prejel pozitivne ocene primernosti in usposobljenosti, nična, piše sodišče.

“Svet delavcev je zavezan zgolj, da bo predlagal imenovanje delavskih predstavnikov v organih zavarovalnice, ki bodo izpolnjevali zahteve, skladno z veljavno zakonodajo, slednje pa so zakoni, in ne interni akti delodajalca. Glede na to sodišče ocenjuje, da izvolitev Vinka Letnarja za člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev brez predhodne pridobitve pozitivne ocene usposobljenosti in primernosti s strani komisije nadzornega sveta za imenovanja in prejemke, ni razlog za ničnost odločitve sveta delavcev,” navaja sodišče.

Iz sklepa sodišča je razbrati, da je zavarovalnica trdila, da Letnar ni izpolnjeval pogojev usposobljenosti (fit), ker nima pet let izkušenj z vodenjem ali nadzora nad vodenjem družbe primerljive velikosti in dejavnosti, ter primernosti (proper), ker je v zavarovalnici zaposlen kot notranji revizor, to pa bi lahko pomenilo možnost nastanka konflikta interesov.

Sodišče pravi, da zakonska določila glede izpolnjevanja pogoja usposobljenosti (fit) ne zahtevajo, da mora imeti kandidat omenjenih pet let izkušenj, ampak da dejstvo, da te izkušnje ima, pomeni izpolnjevanje zakonskega pogoja, ni pa izključeno, da se usposobljenost izkaže tudi na drug način.

Glede izpolnjevanja pogoja primernosti (proper) pa sodišče navaja mnenje pomočnika direktorja Agencije za zavarovalni nadzor Franeta Mazovca, da bi lahko prišlo do možnosti nastanka konflikta interesov, a ob tem dodaja, da se po zakonu služba notranjega revizorja ne izključuje s članstvom v nadzornem svetu (v nasprotju npr. z vodilnimi delavci, kot so direktorji, delavci z individualno pogodbo o zaposlitvi, prokuristi).

Združenje trdi, da je svet delavcev Letnarja imenoval po istem postopku in kriterijih kot ostala dva predstavnika delavcev – prek volilno-nominacijske komisije sveta delavcev, v postopku pa je bila opravljena tudi ocena usposobljenosti in primernosti kandidatov (fit & proper).

V Zavarovalnici Triglav so v odzivu navedli, da pri svojem delovanju spoštujejo veljavno zakonodajo na področju zavarovalništva, nasprotja interesov, soupravljanja, gospodarskega prava in drugih relevantnih področij ter zagotavljajo primeren nivo korporativnega upravljanja.

“V teku so nekateri notranji postopki upravljalskih teles zavarovalnice, ki je hkrati udeležena v zunanjih relevantnih pravnih postopkih, ob tem sodeluje v regulatornih aktivnostih s tem v zvezi, zato zaradi zaščite naših interesov in interesov naših deležnikov trenutno njihovih podrobnosti ne moremo in ne smemo razkrivati ali jih podrobneje komentirati. Nenazadnje pa poudarjamo, da bomo tako kot v preteklosti tudi v prihodnje spoštovali dokončne oziroma pravnomočne odločitve pristojnih sodišč in/ali regulatornih organov ter ravnali v skladu z njimi,” so zapisali.

Kakšno je tvoje mnenje o tem?

Sodeluj v razpravi ali preberi komentarje