ZPIZ bo letni dodatek izplačal skupaj z junijsko pokojnino

Slovenija 23. Jun 202114:57
ZPIZ
Bobo

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) bo letni dodatek za leto 2021 izplačal skupaj z junijskimi pokojnini, in sicer na zadnji dan meseca. Prejelo ga bo 611.555 ljudi.

Letni dodatek bo 30. junija izplačan 597.100 uživalcem pokojnin in 14.455 uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Tudi v letu 2021 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju ter dodatkov in razlike pokojnin po drugih predpisih, upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

V juniju bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) izplačal letni dodatek v skupnem znesku 155.923.416 evrov.

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) prinaša novost. Tako se bo pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačevala v sorazmernem delu oziroma bo uživalcem zaradi delne zaposlitve izplačana delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu. Slednjim bo letni dodatek izplačan v celoti v višini 445 evrov, če osnova za odmero letnega dodatke ne presega 525 evrov.

Tistim, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 525 evrov, pa bo letni dodatek izplačan tudi ob upoštevanju podatka o sorazmernem delu osnovnega prejemka, v odvisnosti od števila mesecev slovenske dobe v primerjavi s številom mesecev celotne zavarovalne dobe oziroma v odvisnosti od števila ur delne zaposlitve.

Upoštevajoč ZIPRS2122 je zavod pozval 123.818 ljudi, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. To je do 15. junija naredilo 106.042 posameznikov, 12.661 pa jih je izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini, ki so posredovali izjave, bo v juniju 2021 izplačan letni dodatek v skupni višin 30.307.670 evrov.

Če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. septembra 2021, bo uživalcem, ki podatka o višini tuje pokojnine zavodu do junija še niso posredovali, letni dodatek izplačan septembra ali novembra 2021. V primeru, da zavod podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2021, se bo letni dodatek izplačal v višini 135 evrov oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru 2021.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po 1. juniju letos, se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.